Vanuit alle reslutaten welke voortgekomen zijn uit de interviews en beleidsdag, zijn er interventies af te leiden.


Interventies (genoemd door medewerkers)

Kennis

 • Terugkerend thema bij trainingen (moreel beraad, veilig werken in gezinnen)
 • Cursus Engelse taal voor medewerkers
 • Beleidsdag thema’s terug laten komen

Vaardigheden

 • Vragen, vragen, vragen & doorvragen
 • Luisteren, luisteren, luisteren
 • Checken (teach-back methode)
 • Afstemmen definities
 • Taal versimpelen, tempo aanpassen en herhalen
 • Visualiseren
 • Durven bespreekbaar te maken
 • Streven naar duidelijke communicatie (maar hoeft niet altijd prettig te zijn)

Houding

 • Eigen normen en waarden inzien (een eigen spiegel voorhouden)
 • Normen en waarden met elkaar als collega’s bespreken
 • Elkaar feedback geven
 • Elkaar bewust maken vooroordelen en onbewuste aannames
 • Rekening houden met ander perspectief
 • Meebewegen
 • Empathisch denken en inlevingsvermogen
 • Samen op zoek naar verhaal van de ouders
 • Begrip tonen
 • Bescheiden opstellen
 • Met elkaar sparren en voor bespreken
 • Gebruik maken van kennis en vaardigheden collega’s

Praktisch

 • Bewust gesprekken voeren met ouders
 • Formele én informele momenten met ouders benutten, zoals eet- en drinkmomenten met ouders
 • Online vertaaloortjes, google translate
 • Digitale tolken, tolken op locatie e/o inzet familie/vrienden van client als tolk
 • Ervaringen uitwisselen (moeizame én succesmomenten)
 • Ouders uitnodigen om over hun achtergrond te vertellen
 • Rekening houden met verklaringsmodellen: bewust bepaalde disciplines inzetten om elkaar te bereiken
 • Huisbezoek
 • Intake vormgeving (cultuur bespreken)
 • Teamreflecties
 • (in-)formele ouderavonden & thema avonden
 • Folders in verschillende (gangbare) talen om ouders te bereiken
 • Foto’s en filmpjes naar ouders versturen + vragen naar foto’s en filmpjes om op Heimdal met het kind en de groep te bespreken
 • Culturen naar de groep halen; bijv. suikerfeest in de groep bespreken a.d.h.v. filmpjes of foto’s van het kind
 • Scholen ‘marktjes’ waar iedereen iets maakt van de eigen afkomst
 • Vacatures aanpassen – uitnodigend maken voor diversiteit in personeel

Interventies genoemd door ouders

Verbinding tussen andere ouders

 • Jaarfeesten
 • Thema avonden / ouder avonden
 • Ouders met elkaar in contact brengen

Algemene communicatie

 • Korte lijnen houden door elkaar regelmatig te zien (bijv. bij ophaalmomenten)
 • Boodschap wederzijds checken: hebben we elkaar goed begrepen?
 • Concrete afstemming
 • Ouders serieus nemen in hun zorgen (dit uitspreken)
 • Gezamenlijke overdracht bij overgang naar nieuwe groep
 • Formele én informele momenten
 • Extra gesprekken buiten de pp’s om, bijv. bij uitzetten lijnen zorg, maandelijkse gesprekjes
 • Rode draad vasthouden: op onderwerpen terugkomen (niet laten verzanden)
 • Proactieve houding van begeleiders: de ouder uitnodigen voor gesprekjes
 • Goed luisteren en de tijd nemen

Cultuur sensitieve communicatie

 • Met elkaar praten bij onduidelijkheden
 • Bellen met beeld
 • Woorden uitleggen (symbolische woorden)
 • Tijd geven om ouders na te laten denken
 • Verschil in verklaringsmodel: NL is erg hulpverlenend, sommige ouders zijn dit niet zo gewend / hebben dit niet nodig
 • Helpen bij invullen NLe formulieren
 • Langzaam en duidelijk praten

Inzicht in geboden hulpverlening

 • Foto’s en filmpjes, dagelijks én bij feesten (zodat meerdere feesten in een gezin gesproken kunnen worden)
 • Directe inzicht in rapportage (Care4)
 • Concrete voorbeelden geven wat mijn kind gedaan heeft helpt gesprekken te voeren met eigen kind

Ondersteuning in opvoeding en zorg voor het kind

 • Meedenken met vragen van ouders (bijv. praktische vragen zoals omgaan met luiers, invullen formulieren)
 • Clientondersteuner voor informatie over indicaties en hulp die geboden kan worden.
 • Informatie over wat er allemaal mogelijk is passend bij indicaties- los van de vraag ‘wat heb je nodig’
 • Delen van bekende informatie met ouders, bijv. gebruik maken van MEE, de gemeente, jaarlijkse beurs met allerlei hulpmiddelen, WIJ-Eindhoven

Interventies teamgesprekken

Voorgaande interventies zijn besproken met de teams hieruit zijn de volgende prioriteiten gesteld:

Welke interventies worden (blijvend) ingezet?

 1. Gericht tijd maken voor (informele) gesprekken
 2. Bewustwording van eigen normen en waarden (ofwel culturele zelfreflectie)
 3. Zoveel als mogelijk oordeelsvrije vragen stellen aan ouders en daarmee oog voor hun normen en waarden
 4. Vragen, vragen, vragen… (in elk gezin, los van culturele afkomst!)
 5. Dubbel checken (bijv. de teach back methode: “ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd. Kunt u mij daarom vertellen wat wij hebben afgesproken?”)
 6. Begrip en respect tonen voor de thuissituatie
 7. (Moeilijke) gesprekken bewust aangaan
 8. Teamwork: overdragen waar nodig, elkaar ondersteunen bij taalbarrières & (samen) gesprekken voorbereiden
 9. Uitwisselen van beeldmateriaal (vanuit HD én thuis) en bijv. bespreken in de kring
 10. Basis met ouders leggen door met alle ouders contact te hebben op een groep (niet alleen als mentor)
 11. Ervaringen met ouders bespreken, afstemmen hoe dingen thuis en op HD gebeuren
 12. Blijven signaleren, observeren en benoemen (beschrijvende rol als professional)